رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

رابطه بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در گروهی از دانشجویان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. 53 زن و 76 مرد دانشجو مقیاس هوش هیجانی (شات و دیگران، 1998) و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی (جرابک، 2004) را تکمیل کردند. داده‌ها نشان دادند که هوش هیجانی با مهارتهای ارتباطی رابطه مثبت دارد. یافته‌ها این نکته را نیز آشکار کردند که تفاوتهای جنسی در هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی معنادار نیستند.

کلیدواژه‌ها