ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

به منظور بررسی ارتباط بین سبک دلبستگی و حرمت خود 100 دانشجوی مؤنث فهرست حرمت خود (کوپر اسمیت، 1967) و پرسشنامه سبک دلبستگی (هازان و شیور، 1987) را تکمیل کردند. حرمت خود به صورت مثبت با سبک دلبستگی ایمن و به صورت منفی با سبک دلبستگی اجتنابی ارتباط داشت. یک ضریب همبستگی غیرمعنادار منفی بین دلبستگی اضطرابی ـ دو سوگرا و حرمت خود، یافت شد. لزوم مطالعه در مورد جنس مذکر و نمونه‌های بزرگتر مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها