رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص و عام و کنش‌وری روان‌شناختی مثبت

نویسندگان

دانشگاه گوئلف

چکیده

در این پژوهش، نقش تعدیل‌کننده کنش‌وری روان‌شناختی مثبت در اثر رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص و عام بر سازش‌یافتگی روان‌شناختی 238 مهاجر ایرانی مقیم امریکا، انگلیس و هلند بررسی شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از : فهرست رویدادهای ناخوشایند (لی و نگوئن، 1998)، مقیاس بهزیستی روان‌ـ ‌شناختی (ریف، 1989) و مقیاس نشانه‌های سلامت (صفدر و دیگران، 2003). نتایج نشان دادند که ارتباط بین کنش‌وری روان‌شناختی مثبت و نشانه‌های روانی ـ جسمانی معکوس است، در حالی که ارتباط مثبت بین رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص و عام با نشانه‌های روانی ـ جسمانی و همچنین پیش‌بینی نشانه‌های روانی ـ جسمانی براساس رویدادهای ناخوشایند فرهنگ‌پذیری خاص بیش از رویدادهای ناخوشایند عام تأیید شد. به این یافته نیز دست یافته شد که کنش‌وری مثبت روان‌شناختی تعدیل‌کنندة اثر رویدادهای ناخوشایند عام و نه فرهنگ‌پذیری خاص بر نشانه‌های روانی ـ جسمانی بود.

کلیدواژه‌ها