اثربخشی گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان

نویسندگان

1 دا نشآموختة دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد اراک

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4 دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقـایسه اثربخشی گروه درمـانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان مراجعان مراکز مشاوره بهزیستی شهر تهران بود. بدین منظور 36 نفر از مراجعان داوطلب به طور هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. اعضای گروهها به وسیله پرسشنامه‌های ابرازگری هیجانی و دوسوگرایی در ابراز هیجان (کینگ و امونز، 1990) و پرسشنامه مهار هیجانی (راجر و نجاریان، 1989) قبل و بعد از 12 جلسه‌ مشاوره گروهی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که هر دو روش گروه درمانگری عقلانی ـ هیجـانی ـ رفتاری و روان نمایشگری در افزایش ابرازگری هیجـانی و کاهش بازداری و دو سوگرایی هیجانی مراجعان اثربخش بودند. همچنین مشخص شد که روان نمایشگری از گروه درمانگری عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری در افزایش ابرازگری هیجانی مؤثرتر بود.

کلیدواژه‌ها