دانش‌‌آموزان دبیرستانی و بازیهای کامپیوتری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

3 فوق لیسانس پرستاری

4 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع بازیهای رایانه‌ای به عنوان سرگرمی در نوجوانان استان زنجان ایران انجام شد. 1500 دانش‌آموز از 18 دبیرستان (750 دختر، 750 پسر) پرسشنامه محقق ساخته‌ای را که شامل پرسشهای جمعیت‌شناختی و پرسشهای تعیین‌کنندة میزان کاربری رایانه‌ای و مدت زمان آن بود، تکمیل کردند. یافته‌ها نشان دادند که 53 درصد از شرکت‌کنندگان کاربر بازیهای رایانه‌ای بودند و 43 درصد از آنها بیش از سه ساعت در هفته را به این بازیها اختصاص می‌دادند. شیوع بازیهای رایانه‌ای در پسران (68 درصد) بیش از دختران (39 درصد) بود. فراوانی بازیهای رایانه‌ای در دانش‌آموزان پایه اول (63 درصد) در مرتبة نخست قرار داشت و این فراوانی در دانش‌آموزان پایه دوم، سوم و پیش‌ دانشگاهی به ترتیب 54، 57 و 50 درصد بود. فراوانی بازیهای رایانه‌ای در دانش‌آموزان شهری (62 درصد) بیش از دانش‌آموزان روستایی (35 درصد) بود. یافته‌های پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای دیگر مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها