تفاوتهای جنس در مقابله با تنیدگی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

به منظور بررسی راهبردهای مقابله‌ای در دانش‌آموزان دبیرستانی ایرانی، 365 دانش آموز پسر و 434 دانش‌آموز دختر مقیاس مقابله‌ای نوجوانان (فرایدنبرگ و لویس، 1993) را تکمیل کردند. میانگین دختران در نگرانی‌پذیری، تلاش و پیشاپیش‌‌نگری و مذهب‌گرایی و میانگین پسران در انکار و فعالیت بدنی بالاتر بود. دانش‌آموزان رشته علوم انسانی نسبـت به دانش‌آموزان علوم تجربی و ریاضی، سطـوح بالاتر فعالیت ‌بدنی را نشان دادند. اثرات تعاملی بیانگر آن بودند که نمره‌های پسران رشته علوم تجربی و دختران رشته‌های علوم انسانی و ریاضی در تلاش و پیشاپیش‌نـگری بیش از دانش‌آموزان رشته‌های دیگر بود. پسـران رشته ریاضی و دختران رشته علوم انسانی در انزوای مأیوسانه نمره‌های بیشـتری به دست ‌آوردند. استلزامهای جنس و رشته تحصیـلی در راهبردهای مقابله‌ای بـه بحث گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها