کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم‌یافته

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

تعیین ویژگیهای مبتلایان به اختلال اضطراب تعمیم‌یافته (GAD) براسـاس شاخصهای تفصیلی و سایر شاخصهای آزمون رورشاخ (در سیستم جامع اکسنر، 2003) هدف پژوهش حاضر بود تا امکان تشخیص GAD بر مبنای نتایج آزمون اخیر فراهم شود. بدین منظور، 30 بیمار واجـد اختلال اضطراب تعمیم‌یافته و 30 فرد فاقد این اختلال، با استفاده از مصاحبة بالینی و فهرست نشانه‌های اضطراب تعمیم‌یافته در DSM-IV، انتخاب شدند و پس از آن، آزمون رورشاخ به ‌اجرا در آمد. نتایج دو گروه در آزمـون رورشاخ با استفاده از تحلیل نیمرخ و تحلیل واریانس چند متغیری مقایسه شد. نتایج به ‌دست ‌آمده امکان دستیابی به یک شاخص کلی با عنوان شاخص اضطراب (ANXI) را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها