اندازه‌گیری باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی: استانداردسازی پرسشنامه باورهای ارتباطی

نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی و استانداردکردن پرسـشنامه باورهای ارتباطی (رومنس و دی‎بورد، 1995)، در گروه نمونه‎ای به حجم 535 نفر متأهل (291 زن، 244 مرد) در شهر تهران اجرا شد. پس از حذف 13 گویه به دلیل قدرت تشخیـص و بار عاملی ضعیف، اعتبار 58 گویه باقی‎مانده از طریـق همسانی درونی و بازآزمایی با فاصله یک ماه به ترتیب برابر با 95/0 و 93/0 به دست آمد. تحلیل ‎عاملی اکتشافی با چرخش متمایل نشان داد که پرسشنامه از هفت عامل 1) کامل بودن همه چیز در روابط زناشویی 2) وابستگی متقابل 3) انحصارطلبی در روابط 4) فداکردن خود برای دیگری 5) منطقی بودن و پذیرش‎متقابل 6) خواندن افکار یکدیگر 7) آگاهی از افکار و احساسها و نیازهای گذشته همسر اشباع شده است. تحلیل‎عاملی تأییدی درستی عاملهای استخراج‎شده را تأیید کرد. همبستگیRBQ با آزمون باورهای غیرمنطقی (جونز، 1968) روایی همگرای آن را تأیید کرد (32/0 =r ، 01/0P < ). دو جنس از لحاظ باورهای ناکارآمد زناشویی تفاوت نداشتند. افراد با تحصیلات غیردانشـگاهی، باورهای ناکارآمد بیشـتری نسبت به افراد با تحصیلات دانشگـاهی داشتند. بین سن، مدت ازدواج و تعداد فرزندان با بـاورهای ارتباطی رابطه‎‎ای به دست نیامد. جدول تبدیـل نمره‎های خام به نمره‎های استاندارد RBQ برای کل گروه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها