کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

کارآفرینی 456 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از یک پرسشنامه ساخته (اعتبار = 88/0) ارزشیابی شد. نتایج نشان دادند که نیاز به پیشرفت، پشتکار، هدف‌گرایی، رقابت‌جویی، اعتماد به نفس، مسند مهارگری درونی و نمره‌های کل کارآفرینی با جنس، میزان تحصیلات، تجربه شغلی و رشته تحصیلی (علوم انسانی، علوم پایه، علوم فنی ـ مهندسی) همبستگی مثبت (009/0 = P) داشتند. ضرایب تجربه شغلی میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از لحاظ آماری معنادار بودند و 4 درصد از واریانس نیاز به پیشرفت و ضرایب متغیرهای جنس و میزان تحصیلات به ترتیب 6 درصد و 5 درصد از واریانس پشتکار و هدف‌گرایی را تبیین کردند. رشته تحصیلی و میزان تحصیلات با رقابت‌جویی، اعتماد به نفس و مسند مهارگری درونی ارتباط معناداری داشتند و هریک با 6 درصد از واریانس کارآفرینی مطابقت می‌کردند. استلزامهای تفاوتهای فردی مدیران در کارآفرینی به بحث گذاشته شدند.

کلیدواژه‌ها