بازی درمانگری بی‌رهنمود در کودکان مبتلا به مشکلات درونی سازی شده

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در ایـن پ‍ژوهش بـه بررسی اثربخشی بازی درمانگری بی‌رهنمود بر کاهش رفتارهای درونی‌سازی‌شده در کودکـان پیش دبستانی که بر اساس فهرست رفتاری کودک (CBCL، آشنباخ و رسکورلا،‌2001) در حیطه مشکلات درونی‌سازی‌شده (اضطراب، افسردگی و کناره‌گیری) نیازمند توجه بالینی بودند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. این کودکان در قالب گروههای دو نفره در طی هفت هفته در 16 جلسه بازی درمانگری شرکت کردند. مادران این کودکان پس از پایان جلسه‌های چهارم، هشتم، دوازدهم و شانزدهم فرمهای CBCL را در مورد فرزندان خود تکمیل کردند. نتیجه آزمون اندازه‌گیریهای مکرر نشان داد، نمره‌های مقیاس درونی‌سازی شده به‌طور معناداری کاهش یافت. اهمیت عملی یافته‌های پژوهش در ارتباط با یافته‌های پیشین در قلمرو پیشگیری و درمانگری اختلالهای درونی‌سازی‌شده زودرس مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها