ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند و دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در مطالعـه حاضر ارتباط بین سـه سبک دلبستگی : ادراک دلبسـتگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به‌خدا در جامعه اسلامی بررسی شد. 193 دانشآموز دبیرستانی به‌روش نمونه‌گیـری خوشـه‌ای انتخاب شدند و مقیاسهای سبک دلبستگی به‌خدا (روات و کرک پاتریک، 2002)، سبکهای دلبستگی بزرگسال (هازان و شیور، 1987) و ادراک دلبستگی کـودکی به هر والد (هازان و شیور، 1986) را تکمیل کردنـد. نتایج وجـود همبستگی مثبت بین دلبستـگی ناایمن بـه والدین با دلبستگی ایمن به‌خدا را نشان دادند. کیفیت ارتباط با خدا و دلبستگی به والدین به بحث گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها