پیش‌بینی‌کننده‌های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

با اجرای پرسشنامه درگیری شغلی (کانونگو، 1982) در 214 عضو هیئت علمی‌تمام وقت و نیمه وقت 5 واحد دانشگاه آزاد اسلامی‌که با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع‌آوری شد. نتایج نشان دادند که اعضای هیئت علمی‌ مرد به‌طور معناداری بیشتر از زنان با شغلشان درگیر می‌شوند (891/2- = t، 01/0 P <). همچنین، معلوم شد که الف) با افزایش سابقه کار (182/0 = r ، 01/0 P <)، و ب) بالاتر رفتن مرتبه علمی ‌(785/2 = F، 05/0 P < ) میزان درگیری شغلی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها