ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی و پیشنهاد شیوه‌های مداخله‌گری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی و مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سلامت روانی والدین دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی‌توجه/‌فزون‌ـ ‌کنشی (ADHD) با والدین دانش‌آموزان بهنجار مقایسه شد. معلمان 315 دختر و 315 پسر 7 تا 11 ساله فهرست نشانه مرضی کودک CSI-4 (گدو و اسپرافکین، 1994) را تکمیل کردند. دو گروه (در هر گروه 15 دختر و 23 پسر) از دانش‌آموزان واجد اختلال و فاقد اختلال ADHD انتخاب شدند. سپس والدین تمام 76 دانش‌آموز به پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که سطح سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال ADHD به‌گونه‌ای معنادار (001/0 P <) پایین‌تر از والدین کودکان بهنجار بود. استلزامهای مرتبط با سیاستگذاری برنامه‌های پیشگیرانه با هدف ارتقای سطح سطح سلامت عمومی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها