اثربخشی وسیله آموزشی سینا در کاهش خطاهای خواندن کودکان نارساخوان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

30 دانـش‌آموز نارساخوان از پایه‌های اول تا سـوم مدارس ابتدایی شهـر تبریز با استفاده از فهرست نارساخوانی (میکائیلی، 1384)، شناسایی شدند. گروه نمونه پس از اجرای آزمون هوش وکسلر کودکان (وکسلر، 1974) و آزمون تشخیصی خواندن (بهاری قره‌گوز، 1385)، به‌صورت تصادفی به‌دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شد. گروه آزمایشی در مدت سه ماه، 13 جلسه 45 دقیقه‌ای به‌طور انفرادی با استفاده از وسیله سینا : وسیله کمکی برای آموزش خواندن (سیف نراقی و نادری، 1382) و گروه کنترل بـه شیوه مرسوم آموزش ‌دیدند. خطاهای خواندن دو گـروه در پیـش‌‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مقایسه شد. نتایج نشان دادند که با ثابت نگه‌‌داشتن متغیر هوش، به‌کارگیری وسیله آموزشی سینا 48 درصـد از خطاهای خواندن را کاهش می‌دهـد. بنـابراین معلمها می‌توانند به‌وسیله آموزشی سینا در بهبود مهارتهای خواندن دانش‌آموزان نارسا‌خوان، اعتماد کنند.

کلیدواژه‌ها