همسرآزاری و سلامت روانی: نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 روانشناس بالینی

3 کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

4 روان پزشک

چکیده

در پژوهش حاضر، سلامت روانی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای در زنان آزاردیده توسط همسرانشان و گروه گواه مقایسه شد. یک گروه از زنان آزاردیده (45 نفر) و یک گـروه از زنانی که قربانی نبودند (72 نفـر) پرسشنامـه‌ همسرآزاری (قهاری، عاطف وحید و یوسـفی، 1384)، پرسشنامه سلامت عمومی (گلـدبرگ، 1972)، مقیاس حمایت اجتماعی (کاسیدی و لانگ، 1996) و تنظیم مجدد مقیـاس راهبردهای مقابله‌ای (حسینی قدمگاهی، 1376) را تکمیل کردند. نتایج بر اساس تحلیل واریانس چنـد متغیری نشان دادنـد که زنان آزاردیده در حمایت اجتمـاعی و سلامت روانی نمره‌های پایین‌تر و در راهبردهای مقابله‌ای نمره‌های بالاتری کسب کردند.

کلیدواژه‌ها