احساس کهتری در بیماران مبتلا به هراس اجتماعی و وسواس -بی اختیاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی و مربی تربیت معلم آذربایجان

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس علوم تربیتی

چکیده

احساس کهتری دو گروه از بیماران سرپایی مبتلا به هراس اجتماعی (16 زن، 16 مرد، میانگین سن : 31 سال) و وسواس‌ـ‌بی‌اختیاری (20 زن، 16 مرد، میانگین سن : 38 سال) با یک گروه بهنجار (20 زن، 20 مرد، میانگین سن : 31 سال) مقایسه شد. به منظور این مقایسه هر سه گروه مقیاس کهتری (یائو و دیگران 1997) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادنـد که نمره‌های کهتری بیماران واجد اختلالهای هراس اجتماعی و وسواس‌ـ‌بی‌اختیاری در مقایسه با گروه بهنجار بالاتر بودند، در حالی که احساس کهتری دو گروه هراسی و وسواسی تفاوت معناداری نداشت.

کلیدواژه‌ها