نقش ورزش و رگه های شخصیت در تحول روانی-اجتماعی دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در ایـن پژوهش یک نمونه 377 نفری از دانشجویان دختر مقـطع کارشناسی (188 غیرورزشکار و 189 ورزشکار) پرسشنامه‌ تحول روانی ـ اجتماعی (هاولی، 1988) و فهرسـت پنج عاملی شخصیت (کاستا و مـک‌کری، 1992) را تکمیل کردنـد. نتایج نشان دادند : الف) سطوح مؤلفه‌هـای شخصیت، به جز نورزگرایی در ورزشکاران نسبت به غیـر ورزشکاران بالاتر بود؛ ب) ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران از تحول روانی ـ اجتماعی بالاتری برخوردار بودند؛ ج) تحول روانی ـ اجتماعی بـا برون‌گردی، گشودگی، مقبولیت و وظیفه‌شناسی رابطه مثبت و بـا نورزگرایی رابطه منفی داشت؛ د) تحـول روانی ـ اجتماعی در ورزشکاران دارای نورزگرایی، گشودگی و وظیفه‌شناسی بالا بیشتر از غیرورزشکاران بـود اما تحـول روانی ـ اجتماعی غیـرورزشکاران برون‌گرد بیشتـر از ورزشکاران درون‌گرد بود .

کلیدواژه‌ها