گسترش یک مقیاس برای اندازه گیری هویت من

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

گستـرش یک مقیاس اندازه‌گیری روا و معتبر هویـت من بـا توجه بـه ویژگیهای فرهنگی جامعة ایـرانی مسئله‌ای اساسی است. بـرای تدارک چنین مقیاسی 442 دانشجـو (193 مرد و 249 زن) با مقیاس محقـق ساختة «اندازه‌گیری هویت من» (EIM) (ملهم از «مقیاس عینیِ پایگاه هویتِ من»، آدامز، بنیون، و هاه، 1989، آدامـز، 1998) ارزیابی شدند. ساختار و محتوای مقیاس با استفاده از فن تحلیل کوچکترین فضا (SSA) تحلیل شد. بـرآورد هماهنگی درونی مقیاس از طریق آلفای کرونبـاخ صـورت گرفت. یافته‌ها نشـان دادند که : هماهنگی درونی هر 4 پایگاه هویت (موفق، معوق، تحمیل شده و پراکنده) از دقت کافی برخوردارند (ضرایب آلفا برای 4 پایگاه از 76/0 تا 85/0) و الگوی نظری مارسیا (1966) در زمیـنة هویـت من (اکتـشاف و تعهد) بـرای اندازه‌گیری در فرهنگ ایرانی از روایی برخوردار است. تحلیل محتوا و ساختار مقیاس هویت من نیز شناسایی هر چهار پایگاه هویت را امکانپذیر کرد و نشان داد که نواحی تشکیل‌دهندة پایگاههای هویت به وضوح متمایزند و مقیاس تدوین شده برای اندازه‌گیری هویت من در هر دو جنس معتبر است.

کلیدواژه‌ها