مدیریت تقسیم - توجه و افزونگی در محیطهای یادگیری چند رسانه ای: شواهدی بر سامانه های پردازش دوگانه در حافظه کاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، اصلاح اثرهای تقسیم توجه و افزونگی در محیطهای یادگیری چند رسانه‌ای از طریق ارائه متن به‌صورت شنیداری یا یکپارچه‌ـ ‌سازی فیزیکی منابع چندگانه اطلاعات بود. بدین منظور، موضوع شکل‌‌ـ گیری صاعقه از طریق یک انیمیشن به دانش‌آموزان دوره راهنمایی (51 = n) ارائه شد. همزمان با انیمیـشن، یک گروه متن‌بر- صفحه‌ای را نـزدیک انیمیشن دیدنـد (گروه موجـز متـنی)، گروه دوم گفتـاری را شنیدند (گروه موجز گفتـاری) و گـروه سوم هم متـن و هم گفتـار را دریـافت کردند (گروه افزونـه). یادگیری فرایـند شکل‌گیری صاعقـه از طریق آزمونهای نگهداری و انتقال اندازه‌گیری شد. عملکرد بهتر گروه گفتاری نسبت به گروه متنی در میزان نگهداری اطلاعات، اثر وجه حسی را آشکار کرد. اما عملکرد ضعیف‌تر دانش‌آمـوزان گروه افزونه در آزمون انتقال نسبـت به دانش‌آموزانی که قالبهای موجز دریافت کرده بودند، اثر افزونـگی را آشکار ساخت. نتایج بر پایه الگوی پردازش دوگانه حافظـه کاری و ظرفیت محدود مجرای دیداری تبیین شدند. استلزامهای نظری و عملی یافته‌ها مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها