روان شناسی رنگ و انتخاب خودرو

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

رنگ، به منزله کیفیت مهم اجسام، می‌تواند از طریق تغییر هیجانهای افراد چگونگی انتخاب خودرو و نیز بازار فروش آن را تحت تأثیر قرار دهد. مرور پیشینه مطالعاتی بیانگر تأثیر ناهشیار رنگ بر زندگی و متأثربودن آن از ویژگیهای فرهنگی است. در این پژوهش نسبت تولید خودروهای شخصی با رنگهای مختلف در سالهای 2005 و 2006 ایالات متحده با تولیدات سالهای متناظر کارخانه ایران خودرو مقایسه شد. نتایج نشان دادند با آنکه نسبـت تولید رنگ نقـره‌ای در هر دو کشور بیشتر از سایر رنگهاست اما نسبت تولید آن در ایران به گونه معناداری بیشتر از ایالات متحده است. تولید خودرو با رنگهای آّبی، مشکی، قرمز و قهوه‌ای روشن در آمریکا در هر دو سال بیشتر از ایران و تولید خودرو با رنگهای سبز و خاکستری در ایران بیشتر از آمریکاست. نتایج بر پایه تفاوتهای فرهنگی و روان‌شناختی و نیز محدودیتهای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها