سبکهای شوخ طبعی، بهزیستی فاعلی و هوش هیجانی در دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

3 دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نمونـه‌ای از 108 زن و 97 مـرد (میانگین سنـی : 27 سال، انحـراف استانـدارد: 5 سال) دانشجو که با روش نمونه‌بـرداری تصادفی چنـد مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های سبکهای شوخ‌طبعی (مارتین و دیگران، 2003)، مقیاس هوش هیجانی (شات و دیگران، 1998)، مقیاس رضایتمندی از زندگی (دینر و دیگران، 1985) و مقیاس عاطفه مثبت و منـفی (مروزک و کولارز، 1998) پاسخ دادند. نتایج همبستگی و تحلیل واریـانس چند متغیری نشان دادند که سبکهای شوخ‌طبعی پیوندجویانه و خودارزنده‌سازانه با رضایتمندی از زندگی، عاطفه مثبت و هـوش هیجانی رابطـه مثبـت معنـادار و بـا عاطفه منفی رابطه منـفی معنادار دارند. سبکهای شوخ‌طبعی پرخاشگرایانه و خود تحقیرگرایانه با رضایتمندی از زندگی، عاطفه مثبت و هوش هیجانی رابطه منفی معنادار و با عاطفه منفی رابطه مثبت معنادار دارند. همچنین مردان در مقایسه با زنان بیشتر از سبکهای شوخ‌طبعی سازش‌نایافته (پرخاشگرایانه و خودتحقیرگرایانه) استفاده کردند. یافته‌ها بـر نقش مؤثر سبکهای شوخ طبعی سازش‌یافته (پیوندجویانه و خودارزنده‌سازانه) بر هوش هیجانی و بهزیستی فاعلی تأکید داشتند.

کلیدواژه‌ها