آیا آموزش تنش زدایی تدریجی می تواند سردرد تنشی مزمن را کاهش دهد؟

نویسندگان

1 روانشناس

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

نمونـه این پژوهش 37 نفر از مبتلایان به سردرد تنشی مزمـن بود که به تصادف از بین مراجعه‌کننده‌ها به مطبهای روان‌پزشکی و مغز و اعصاب شهرستان کاشان انتخاب و در دو گروه آزمایشی (17 نفر) و کنترل (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایشی دارودرمانگری همراه با آموزش تنش‌ـ زدایـی تدریجی و گروه کنترل فقط دارو‌درمانگری را دریافت کردنـد. آزمودنیها روزنگار سردرد (بلانچارد، 1992) را که شامل فراوانی، شدت و طول مدت سردرد بود، به مدت یک هفته قبل و یک هفته بعد از مداخله، تکمیل کردند. تحلیل کوورایانس با حذف اثر پیش‌آزمون نشان داد که دارودرمانـگری همراه با آموزش تنش‌زدایی تدریجی در مقایسه بـا دارودرمـانگری به تنهایی در کاهش شاخصهای فراوانی، شدت و مـدت سردرد، مؤثرتر و کارآمدتر است.

کلیدواژه‌ها