رابطه بین باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با پرخاشگری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان

2 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد پرخاشگری از طریق باور به دنیای عـادلانه و ناعادلانه بود. از جامعـة 16 سال به بـالای زن و مرد شهـر اصفهان با استفاده از نمونه‌برداری چند مرحله‌ای تعداد 430 نفر زن و مرد انتخاب و به مقیاس باور به دنیای عادلانه (BJWS؛ رابین و پپلاو، 1975) و پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی تفکیکی و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که باور به دنیای عادلانه با خشم و خصومت به ترتیب رابطه منفی معنادار (166/0-=r و 118/0– =r) و باور به دنیای ناعادلانه نیز با دو متغیر خشم و خصومت رابطه منفی معنادار (097/0- =‌r و 156/0- =‌r) دارند. ضرایب همبستگی تفکیکی با کنترل خشم و خصومت نشان دادند که باور به دنیای عادلانه فقط با خشم (124/0- =‌r) و باور به دنیای ناعادلانه فقط با خصومت (125/0- =‌r) دارای رابطه منفی معنادار هستند. نتایج تحلیلهای رگرسیون گام به گام نیز نشان دادند که برای خشم به ترتیب باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و برای خصومـت به ترتیب باور به دنیای ناعادلانه و عادلانه دارای تـوان پیش‌بینی معنادار هستند (01/0P <).

کلیدواژه‌ها