پیش‌بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی‌نگر در زوجین

نویسندگان

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

به‌رغم انجام پژوهشهای متعدد در قلمرو رابطه انواع تحریفهای شناختی با رضایت زناشویی، نقش تفکر قطعی‌نگر کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت. این بررسی با هدف پیش‌بینی رضایت زناشویی از طـریق تفکر قطعی‌نگر در 300 زوج تهرانی (با میانگین سنی 36 سال و مدت ازدواج 11 سال) انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه تفکر قطعی‌نگر (یونسی و میرافضل، 2007) و فرم کـوتاه فارسی مقیاس رضایت زناشویی انریچ (عسگری، بهمنی، 1385) بود. نتایج، رابطه منفی بین تفکر قطعی‌نگر و رضایت زناشویی را نشان دادند. چهار زیرمقیاس پرسشنامه تفکر قطعی‌ـ ‌نگر: تعامل با دیگران، تفکر مطلق‌نگر، پیش‌بینی آینده و حوادث منفی توانستـند در حدود 14 درصد واریانس رضایت زناشویی را پیش‌بیـنی کنند. نتایج این پژوهش می‌توانند دلالتهای مفیدی برای زوج درمانگری مبتنی بر کاهش تفکر قطعی‌نگر و مشاوره قبل از ازدواج را در اختیار قرار دهند.

کلیدواژه‌ها