پیش‌بینی غیبت کارکنان با استفاده از دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول و توبیت

نویسندگان

1 روانشناس

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یافته‌های پـژوهشی حاصل از روش رگرسیون کمترین مجذورهای متداول (OLS) دربـاره غیبت کارکنان، به‌ویژه به‌دلیل همبستـگی متغیرهای پیش‌بینی‌کننده مـورد انتقاد قـرار گرفتـه است. در این پژوهش نتایـج پیش‌بینی غیبت کارکنان بر پایه چهار متغیر دلبستگی شغلی، غیبت در مقایسه بادیگران، تنیدگی رویدادهای زندگی و تعداد فرزندان، با دو روش رگرسیونی کمترین مجذورهای متداول (OLS) و تحلیل توبیت (Tobit) مقایسه شد. 197 نفر از کارکنان مرد کارخانه ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان (با میانگین سنی 28 و انحراف استاندارد 10 سال) به مقیاسهای فهـرست تنیدگی رویدادهای زندگی تویتس (1981)، غیبت در مقایسه بـا دیگران (بابا، 1990)، دلبستگی شغلی (لودال و کجنر، 1965) پاسخ دادند. تحلیل توبیت، غیبت شغلی را نسبتاً دقیق‌تر و با 13 درصد تبیین واریانس بیشتر (1/42=2R) پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها