تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه‌های برانگیختگی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

2 استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

به‌منظـور بررسی تأثیر آموزش خودآموزی کلامی بر کاهش نشانه‌هـای بـرانگیختگی دانش‌آمـوزان دارای اختلال نارسایی توجه/‌فزون‌کنشی (ADHD)، 30 پسـر کلاس سوم و چهارم ابتدایی مبتلا بهADHD، بر مبنای فهرست نشانه مرضی کودک (گدو و اسپرافکین، 1999) و مصاحبه بـالینی منطبق بر ملاکهـای تشخـیصی ADHD در DSM-IV-TR (2000) انتخاب و بر مبنای سن، پایه تحصیلی و هوش (آزمون هوش ریون) همتا شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایشی در 8 جلسه یکساعته برنامه آموزشی خودآموزی کلامی را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که بین به‌کارگیری خودآموزی کلامی و کاهش نشانه‌های برانگیختگی رابطه معناداری (01/0P<) وجود دارد. در مجموع، مداخله آموزشی خودآموزی کلامی موجب کاهش نشانه‌های برانگیختگی در دانش آموزان مبتلا به ADHD شد.

کلیدواژه‌ها