اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

4 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در ایـن پژوهش، اثربخـشی درمانگری شناختی‌ـ‌رفتاری بر نشانه‌هـای وسـواس‌ـ‌بی‌اختیاری مادر و اضطراب کودک بررسی شد. 217 مـادر دانش‌‌آموزان دبستانی، پرسشنامه‌های وسواس‌ـ‌بی‌اختیاری مادزلی (رچمن و هاجسـون، 1980)، وسـواس‌ـ‌بی‌اختیـاری نیلی‌پور (نیلی‌پـور، 1379) و مقیاس سلامت کودک اُنتاریو (بویل و دیگران، 1993) را تکمیل کردند. براساس بالاترین نمره‌ها در دو فهرست وسواس ـ بی‌اختیاری و مصاحبه تشخیصی DSM-IV (1994)، 32 مـادر به طور تصادفی در دو گـروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایشی در 8 جلسه 90 دقیـقه‌ای در معرض درمانگری شناختی‌ـ‌رفتاری قرار گرفت. نتایـج تحلیل کوواریانس چند متغیری کاهش معناداری را در نمره‌های وسواس مادران گروه آزمایشی در پس‌آزمون، نشان دادند. به‌رغم آنکه وسواس مـادران با اضطراب کودکـان همبستگی داشـت، درمان مادران، سطـح اضطراب کودکان را بهبود بخشید. پیگیری، پس از یک ماه حاکی از عدم تغییر نمره‌های وسواس‌ـ‌بی‌اختیاری مادران و اضطراب کودک بود.

کلیدواژه‌ها