سوء مصرف مواد مخدر و پایگاه هویت در دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی سوء مصـرف مواد مخدر براساس پایگاه هویـت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شد. 160 دانشجوی پسر به نسخه فارسی پرسشنامه زمینه‌یابی مصرف الکل و مواد (اتینگ، بووز، 1987) و مقیاس تجدیدنظر شده اندازه عینی بسط یافته پایگاه هویت من (بنیون و آدامز، 1986) با چهار زیرمقیاس هویت تحمیل شده، پراکنده، موفق و معوق پاسخ دادند. نتایج رگرسیون چندگانه نشـان دادند که هویتهای تحمیل شده و پراکنده پیش‌بینی کنندة مثبت و معنادار سوء مصرف مواد هستند و هویتهای موفق و معوّق نتوانستند سوء مصرف مواد را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها