خشم در مادران کودکان دارای نیازهای ویژه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

3 دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت معلم

4 دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

چکیده

بر مبنای دو متغیر سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال، میزان خشم مادران دارای فرزند استثنائی (دیرآموز و عقب‌مانده عقلی) بررسی شد. 100 مادر دارای فـرزند دیرآموز و عقب‌مانده عقلی آموزش‌پذیر، پرسشنامه خشم چند بُعدی (سیگل، 1986) با زیرمقیاسهای برانگیختگی خشم، موقعیتهای فـراخوان خشم، نگـرش خصمانه، خشم بیـرونی و خشم درونی و فـرم اطلاعات جمعیت‌شناختی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل واریانس دو راهه نشان دادند سطح تحصیلات با میزان برانگیختگی خشم و خشم درونی ارتباط معنادار دارد و مادران با سطح تحصیلات بالاتر از سطوح پایین‌تر برانگیختگی خشم و خشم درونی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها