پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

هـدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز بـه شناخت بود. بدین منظور 191 دانشجـو (109 دختر و 82 پسر) از دانشگـاههای مختلف شیـراز به پـرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت (گلـدبرگ، 1999) و مقیاس نیاز به شناخت (کاسیوپا، پتی و کائو، 1984) پـاسخ دادند. نتایج نشان دادند که نیاز به شناخت با گشودگی نسبت به تجربه، وظیفه‌شناسی و بـرون‌گردی، ارتباط مثبت، با نورزگرایی ارتباط منفی دارد و با مقبولیت رابطـه‌ای ندارد. اما فقط گشودگی نسبت به تجربه توانست نیاز به شناخت را پیش‌بینی کند (18/0 = 2r). استلزامهای پژوهشی درباره نیاز به شناخت به بحث گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها