تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی: نقش تعدیل کننده سطح تحصیلات مادر و جنس دانش آموز

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

یک نمونه 120 نفری از دانش‌آموزان رشته ریاضی سال دوم دبیرستان بـه دو سؤال مربوط به مدت زمان انجام تکلیف و درصد تکلیف ریـاضی انجـام شده از پرسشنـامه فرایند تکلیف مدرسه (کوپر و دیگران، 1999) به عنوان متغیرهـای پیش‌بین، پاسخ دادند. پیشرفت تحصیلی بر پایـه معـدل دو امتحان پایانی ریاضی اندازه‌گیری شد. نتایج رگـرسیون سلسله مراتبی نشان دادند کـه جنس دانش‌آموزان و درصد تکلیف ریاضی انجام شده، تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می‌کنند اما میزان تحصیلات مادر و جنس دانش‌آموزان در رابطه بین پیشرفت تحصیلی و دو شاخص انجام تکلیف مدرسه نقش تعدیل‌کننده نداشتند.

کلیدواژه‌ها