اختلال تنیدگی پس ضربه ای در بازماندگان زلزله بم

نویسندگان

1 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحذ مرکز

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

هشت مـاه پس از زلـزلة ویرانگر بم، به منظور بـررسی شیوع اختـلال تنیدگی پس ضربه‌ای، مقیاس پیامد رویداد (هورویتز و دیگران، 1979) با هدف اندازه‌گیری دو نوع پاسخهای تسخیر و اجتنـاب، به 129 زن و 45 مرد که به طور تصافی انتخاب شده بودند، ارائه شد. نتایج نشان دادند که به طـور متوسط 7/93 درصد بازماندگان از اختلال شدید تنیدگی پـس ضربه‌ای رنج می‌بردند و پاسخهای تسخیر را بیشتر از پاسخهای اجتناب نشـان می‌دهنـد. بین زنـان و مردان در میزان شیوع نشانگان اختـلال تنـیدگی پس ضربه‌ای و پاسخهای تسخیر و اجتناب تفاوت معنادار وجـود نداشت. نتایج براساس نظریه نگهداری منابع و تفاوتهای فرهنگی تفسیر شدند.

کلیدواژه‌ها