سبک رهبری و رضایت شغلی: مقایسه رگرسیون گام به گام با رگرسیون ریج

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوارسگان

چکیده

در ایـن پژوهش رگرسیـون ریـج و گـام‌به‌گـام در قلمرو روان‌شنـاسی صنعتی، که غالباً متغیرهای مستقل با هم همبسته هستند، مقایسه شد. از بیـن کارکنـان مرد صنایع شهر اصفهـان 329 نفر به دو پرسشنامه سبـک رهبری مدیران (گرستنر و دی، 1994) و رضایت شغلی (برایفیلد و روث، 1995) پـاسخ دادند. بر پایـه نتـایج رگرسیون گام‌به‌گام تنها عـامل بررسـی و رسیـدگی به شکـایتها، رضایت شغـلی را پیـش‌بیـنی کرد (84/0 =β و 05/0P<). اما نتایج رگرسیون ریج نشان داد که علاوه بر بررسـی و رسیدگی شکایتها، اهمیت یادگیری و عدالت ادراک شده در رفتار سرپرسـت نیز می‌تواند رضایت شغلی را پیش‌بینی کند (به ترتیـب 6/0=β، 05/0P<؛ 2/0=β، 05/0P<؛ 2/0=β، 01/0 P<). بـا آنکـه واریـانس تبیین‌شده براساس رگرسیون گام‌به‌گام (7/0=2R) بیشتر از رگرسیون ریـج (6/0=2R) بود، امـا به نظر می‌رسـد در این روش بـه دلیل غلبه بر هـم خطی چندگانه، نتایج واقع‌بینانه‌تر است.

کلیدواژه‌ها