هوش هیجانی در ورزشکاران معلول

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نمونـه‌ای از 163 معلول (53 ورزشکار پارالمپیکی، 50 ورزشکار ملی و 60 غیرورزشکار) پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ ان (1997) را تکمیـل کـردند. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان دادند که هر دو گـروه ورزشکـار نسبت به گروه غیرورزشکار دارای هوش هیجانی بالاتـری بودنـد. نتایج تحلیل واریانـس چند متغیری حـاکی از نمره‌های بـالاتر ورزشکـاران پارالمپیـکی در دو زیر مقیاس خودتحقق‌دهی و استقـلال نسبت به ورزشکاران ملی بود. ورزشکاران در زیرمقیاسهای خودآگاهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، روابـط بین فردی، حل مسئله، تحمل تنیدگـی و شادکامی نسبت به غیرورزشکاران نمره‌های بالاتری کسب کردند.

کلیدواژه‌ها