تجربه افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در نوجوانان دارای بیماری مزمن

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

2 مربی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم

3 کارشناس ارشد خانواده درمالنی

4 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بیماری مزمن، نه‌تنها نوجوانان را در معرض خطر اختلالهایی مانند افسردگی قرار می‌دهد بلکه ممکن است به طردشدگی آنها از سوی همسالان نیز منجر شود. این پژوهش افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان را در نوجـوانان دارای بیماری مزمن با نوجوانان سالم مقایسه کرد. نمونـه‌ای متشکل از 33 نوجوان بیمار مزمن و 33 نوجوان سالم از دبیرستانهای شهر تهران به روش نمونه‌برداری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه طـردشدگی از سوی همسالان (طهماسیان، 1384) و فهرست افسردگی کودک (کوواکس، 1992) پاسخ دادند. نتایج، همبستگی مثبت و معنادار بین افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان (41/0=r، 001/0P<) را نشان دادند. میانگین نمره‌های افسردگی و طردشدگی از سوی همسالان در بیماران مزمن بالاتر از دانش‌آموزان سالم بود (001/0P<). افسردگی پسران و دختران دارای بیماری مزمن، با یکدیگر تفاوت نداشت. در حالی که پسران بیمار مزمن در مقایسه با دختران، طردشدگی بیشتری از سوی همسالان را گزارش کردند.

کلیدواژه‌ها