بازخورد مذهبی، حرمت خود و مسند مهارگری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

3 استادیار دانشگاه امام حسین(ع)

4 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

رابطه بین حرمت‌خود، مسند مهارگری و بازخورد مذهبی بررسی شد. نمونه‌ای شامل 175 پسر و 181 دختر دانشجو با میانگین سنی 5/19 سال به مقیاس بـازخورد مذهبی (خدایاری‌فرد، 1378)، مسند مهارگری (لونسون، 1972) و حرمت‌خود (کـوپراسمیت، 1967) پاسخ دادند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین بازخوردهای مذهبی، مسندمهارگری ‌درونی و حرمت‌خود همبستگی مثبت معنادار را آشکار ساخت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مسند مهارگری درونی با 31 درصد و حرمت خود با 4 درصد واریانس بازخورد مذهبی را تبیین می¬کنند.

کلیدواژه‌ها