الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر رابطه دو الگوی ارتباطی خانواده (الگوهای گفت‌وشنود و همنوایی) با حرمت خود، کمرویی و درجه تمایل به مهار را بررسی کرد. صدونودوچهار (97 دختر و 97 پسر) دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی ترجمه فارسی مقیاس تجدیدنظر شده الگوی ارتباطی خانواده (ریچی و فیتز پاتریک، 1990)، پرسشنامه تـمایل به مهار (برگر و کوپر، 1979)، پـرسشنامه حرمت خود (روزنبرگ، 1965) و مقیاس تجدیدنظر شده کمرویی (چیک و باس، 1983) را تکمیـل کردنـد. تحلیل همبستگیهای بنیادی نشان داد افرادی که الگوی ارتباطی گفت‌وشنود را در خانواده گزارش کرده بودند، برای مهار وقایع روزمره زندگی تمایل بیشتری داشتند، در حرمت خود نمره‌های بالاتر و در کمرویی نمره‌های پایین‌تری به دست آوردند. الگوی ارتباطی همنوایی به طور معناداری با حرمت خود و تمایل به مهار همبستگی منفی و با کمرویی همبستگی مثبت نشان داد.

کلیدواژه‌ها