تحلیل محتوای مجله های علمی-پژوهشی روان شناختی ایران: موضوع و روشهای پژوهش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای مقاله‌هـای علمی ـ پژوهشی در مجله‌های روان‌شناسی شکل گرفت. سیصدوهفده مقاله منتشر شده در هفـت مجلة علمی ـ پژوهشی بین سالهای 1386-1384، بـه طور تصادفی به 6 پژوهشگر روان‌شنـاسی ارائه شد تا براساس موضوع و روشهای پژوهشی آنها تحلیـل محتـوا شـوند. پژوهشگر دیگری نیز 20 درصد از مقاله‌های هدف را به طور تصادفی تحلیل کرد (ضریب توافق بین ارزیابها = 85/0). یافته‌هـا نشان دادند کـه قلمروهای روان‌شناسی سلامت، تحولی، تربیتی، بالینی و مشاوره‌ای، فراوانترین مـوضوعها و استانداردسازی آزمون، همبستگی، مدلهای علّی، تجربی و شبـه تجربی فراوانترین روشهای پژوهش بودند. مقاله‌ای درباره روان‌شناسی ورزش یا مبتنی بر روشهای کیفی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها