باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تربت جام

3 مربی دانشگاه ازاد واحد تربت جام

چکیده

نمونـه‌ای از440 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحـد مشهد پرسشنامه‌های باورهای اساسی مذهبی (رجایی و دیگران، 1387)، بحران هویت (رجـایی و دیگـران، 1387)، و سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند افرادی که نمره‌های بالایی در باورهای مذهبی اساسی داشتـند، در بحران هویت نمره‌هـای کمتر و در سلامت عمومی نمره‌های بیشتری کسب کردند. بین بحران هویت و سلامت عمومی نیز همبستگی منفی معنادار بـه دست آمـد. تحلیل رگرسیـون چند متغیـری نشان داد که بـاورهای مذهبی اساسی، واریانـس اندکی از بحران هویـت (094/0=2R) و سلامت عمومـی (023/0=2R) را در جوانان تبیین می‌کنند. یافته‌ها براساس نظریه‌های شناختی و هیجانی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها