کمال گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی در دانشجویان ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شیراز و مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین پیامدهای کمال‌گرایی، مشکلات هیجانی و رضایت از زندگی اندازه‌گیری شدند. شرکت‌کنندگان، شامل 297 (81 پسر و 216 دختر) دانشـجوی دانشگاه آزاد اسلامـی واحد مرودشت بودند و مقیاسهای چند ‌بعـدی کمال‌گرایی (فراست، مارتن، لاهارت و روزنبلیت، 1990)، مقیاس افسردگـی، اضـطراب و تنیدگی (لاویبوند و لاویبوند، 1995)و مقـیاس رضایت از زندگی (هبنر، 1994) را تکمیل کردند. تحلیل رگرسیون چند‌ متغیری به شیوه همزمـان نشان دادند که ابعاد کمال‌گرایی شامل نگرانی درباره اشتباهها، انتقادگری والدینی، شک درباره اعمال و هنجارهای شخصی، رضایت از زندگی را تبیین می‌کنند (21/0= 2R ). دو بُعد هنجارهای شخصی و سازماندهی، اضطراب (33/0= 2R)، افسردگی (41/0= 2R) و تنیدگی (28/0= 2R) را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها