اثرات تجربه کاری بر ارزشهای حرفهای در دانشجویان

نویسنده

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

بـر پایه روی‌آورد ساختاری مبتنی بر تحلیل سطح ارزشهـای حرفه‌ای (الیزور، 1984)، این پژوهش رابطه بین ارزشهای حرفه‌ای و کار در حین تحصیـل دانشگـاهی را بررسی کرد. نمونه‌ای به حجم 400 داتشجو (200 زن، 200 مرد، 200 شاغل و 200 غیرشاغل) از دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگـاه آزاد اسلامی انتخاب شدند و به پرسشنامه ارزشهای حرفه‌ای (الیزور و دیگران، 1991) پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشـان دادند که سطوح ارزشهای حرفه‌ای در بین دانشجویان شاغل و غیر شاغل معنادار نبودند. زنان در سطوح ارزشهای عاطفی (45/6=F، 011/0 (P<و ابزاری (09/17 =F، 001/0(P< و امکانات (54/11=F، 001/0(P< نمره بالاتری نسبت به مردان به دست آوردند. اثر تعاملی شغل و جنس نیز در هیچ سطحی معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها