بروز نشانگان روان پزشکی در زنان دارای همسران معتاد

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی

4 روانشناس

چکیده

اعتیاد شوهران به مواد مخدر می‌تواند به مشکلات روان‌شناختی همسران آنان منتهی شود. در پژوهش حاضر نشانگان روان‌پزشکی همسران مردان معتاد بـا غیرمعتاد مقایسه شدند. صد و هشتاد و شش زن دارای همسر معتاد از یک مرکز دریافت کمکهای حرفه‌ای در تهران و 173 زن از اقوام گروه اول که همسرانشان معتاد نبودند، به پرسشنامه نشانگان مختصر روان‌پزشکی (دروگاتیس و کلیرلی، 1977) پاسخ دادند. نتایج تحلیل نیمرخ نشان دادند که نمره‌هـای زنان با همسران معتاد در همه نشانگان روان‌پزشکی به گونه معناداری بالاتر بودند. نتایج براساس مشکلات روابط زناشویی و سوء رفتارهای شوهران معتاد مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها