آموزش مهارتهای شوخ طبعی و کاهش افسردگی در بیماران آسیب نخاعی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

3 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

در این پژوهش، اثربخشی آمـوزش مهارتهای شوخ‌طبعی در کـاهش افسردگی افراد با آسیب نخاعی بررسی شد. از دو مرکز توانبخشی شهر تهران، 24 مراجعه‌کننده (12 زن و 12 مرد) با آسیب نخاعی که نمره‌هایـی بـالاتر از میانگین در پرسشنامه افسردگی بک (بک و استیر، 1987) به دست آوردند، به طـور تصادفی در دو گـروه آزمایشی و کنترل (در هر گروه 12 نفر) قرار گرفتند. طی دو ماه، گـروه آزمایشی هشت جلسه مهارتهای شوخ‌طبعی مبتنی بـر بـرنامه 8 مرحله‌ای مهارتهای شوخ‌طبعی مک‌گـی (2002) را آموزش دیدند. پس از اجرای مجدد پرسشنامه افسردگی بک در دو گروه، نتایج نشان دادنـد که افسردگی گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل کاهش پیدا کرد. استلزامها براساس کاهش افسردگی در بیماران با آسیبهای نخاعی بحث شد.

کلیدواژه‌ها