فشار شغلی و بهزیستی عاطفی

نویسنده

استادیار دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل تنیدگی‎زای حرفه‎ای در پیش‌بینی نشانه‎های جسمـانی ناشی از فشار شغلی و بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل بود. بـر مبنای یک طرح همبستگی، 100 نفر از کارکنان دانشـگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنـوب از 5 حوزه معاونت انتخاب شدند و به اندازه‎های عوامل تنـیدگی‎زای شغلی (اسپکتور و جکس، 1998) که شـامل مقیاس تعـارض بین‎ فردی در محیط کار، مقیاس محدودیتهای سازمان، فهرست بار کّمی کار و فهرسـت نشانه‎های جسمانی است و مقیاس بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل (JAWS؛ ون‎کتویک، فاکس، اسپکتور و کلووی، 2000) پاسخ دادند. نتایـج نشـان دادنـد که بین تعارض بین‌فردی در محیط کار و محدودیتهای سازمانی با نشانه‎های جسمانی همبستگی مثبت معنادار و بین تعارض بین‌فردی در محیـط کار و محدودیتهای سازمانی با بهزیستی عاطفی ناشی از شغل همبستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گـام به گام نیز آشکـار کـردند که در مجموع دو متغیر تعارض بین‎ فردی در محیط کار و محدودیتهای سازمانی 8/18 درصد واریانس نشانه‎های جسمانی ناشی از فشار شغلی و 7/24 درصـد واریانس نشانه‎های بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل را تبیین می‎کنند. نتایج براساس مکانیزمهای زیربنایی عوامل تنیدگی‎زا در چهارچـوب الگوی مهار فرایند تنیدگی حرفه‎ای تفسیر شدند.

کلیدواژه‌ها