هوش هیجانی و سبکهای حل مسئله در معتادان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی

2 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش 40 مرد 18 تا 48 ساله معتاد به مواد مخدر که به مرکز بهزیستی شهر رشت مراجعه می‌کردند، به پرسشنامه‌های فرم کوتاه بهره هیجانی بار‌ـ ‌اُن (1997) و سبکهـای حل مسئله (کسیدی و لانگ، 1996) پاسخ دادند. تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که هوش هیجانی با سبکهای درماندگی، مهار حل مسئله، اجتنابی و روی‌آوری رابـطه مثبت و با دو سبک حل مسئله خلاق و اعتماد به حل مسئله رابطه منفی و معنادار داشت. یافته‌ها برحسـب وِیژگیهای خاص افراد گروه نمونه بحث شد.

کلیدواژه‌ها