سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد تربت جام

3 مربی دانشگاه آزاد واحد تربت جام

چکیده

ایـن پژوهش روابط بین ویژگیهای روان‌شناختی مدیران را ارزیابی کرد. پنجاه مدیر مرد از دانشگاه آزاد اسلامی با میانگین سنی 40 سال، برای اندازه‌گیـری سـرسختی به مقیاس زمینه‌یابی دیدگاههای شخصی کوباسا (1986)، فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) و زیرمقیاس بهزیستـی از پـرسشنامه روان‌شناختی کـالیفرنیا (گاف، 1987) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان دادند که بیـن سـرسختی، کیفیت زندگی و بهزیستی مدیران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. عاملهای سرسختی (تعهد، مهار و چالش) توانستـند به ترتیب 2/18، 5/28 و 1/10 درصد از واریانس کیفیت زندگی را تبیین کنند. یافته‌ها در ارتباط با نقش سرسختی در سلامت مدیران مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها