آموزش مدیریت تعارض کار-خانواده: یک بررسی تجربی در کارمندان زن

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

ـک گروه شامل 62 زن متأهل و شاغل در دانشگاه اصفهان انتخاب وبه طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند و به پرسشنامه‌هـای تعارض کار‌ـ‌خانواده (نت مه‌یر ،1996) و باور به خوداثربخشی (سیمون و هنسی، 2005) پاسخ دادند.گروه آزمایشی به مدت 6 جلسـه (دو ساعته) طی یک ماه تحت آموزش برنامه مدیریت تعارض بین کار و خانواده قرارگرفت. نتایج تحلیل کوواریانس کاهش معنادار تعارض کارـ‌خانواده و افزایش باور بـه خوداثربخشی را درگروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه نشان دادند و تاثیر آموزش را در حل تعارضها برجسته کردند.

کلیدواژه‌ها