اهمال کاری در دانشجویان

نویسنده

مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

ـوزیع اهمال‌کاری در دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتی شهر تهران بررسی شد. نمونه‌ای شـامل 1202 زن و 770 مرد با میانگین سنی 22 سال بـه مقیاس اهمال‌کاری تاکمن (1991) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که اهمال‌کاری با میانگین 2/69 و انحـراف استاندارد 3/11 در 6/54 درصد دانشجویان بالاتر از متـوسط بود. چولگی منفی و معنادار توزیع اهمال‌کاری در دانشجویان زن (11/0-، 05/0>P) و دانشگاههای آزاد اسلامی (66/0-، 05/0>P) نشان دادند که این دو گـروه نسبت به دانشجویان مرد دانشگاههای دولتی سطوح بالاتری از رفتار اهمال‌کاری را گزارش کـرده‌اند. یافته‌ها بـراساس تفاوتهای ساختاری و کیفی بین دانشگاههای خصوصی و دولتی در ایران بحث شد.

کلیدواژه‌ها