ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه

3 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

بـه منظور بررسی و روایی و اعتبار پرسشنامه دشواریهای بین‌فردی نوجـوانان (QIDA؛ انگلس، هیدالگو و مندز، 2005)، 276 دختر و 224 پسر 12 تا 18 سالـه ساکن تهران، QIDA و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA ؛ پاکلک، 1997) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که نسخه فارسی پرسشنامه همانند با سـاختار عاملی اصلی QIDA از پنج عامل جرئت‌ورزی، روابط با غیرهمجنس، صحبت‌کردن در جمع، روابط خانـوادگی و دوستیهای نزدیک ـ در نمونه ایرانـی ـ تشکیل شده‌اند. ضرایب همبستگی مثبت و معنادار بین عاملهای QIDA و مجموع نمره‌های SASA در دامنه‌ای از 10/0 = r (دوستیهای نزدیک) تا 35/0=r (جرئت‌ورزی)، روایی همگرای QIDA را تأیید کرد. ضرایب اعتبار بازآزمایی با فاصله دو هفته برای نمره کل QIDA برابر با 82/0 و برای عاملهای آن به تـرتیب برابر با 77/0، 84/0، 71/0، 62/0 و 51/0 بودند. نتایج روایی و اعتبار، نسخه فارسی QIDA را تأیید کردند و سازه جهانی دشواریهای بین‌فردی براساس یافته‌های یکسان در بافتهای فرهنگی متفاوت بحث شد.

کلیدواژه‌ها