آیا دانشجویان ایرانی در حال شکوفایی هستند؟

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

بر مبنای الگوی کیز (2002) سلامت روانی به سه مقوله در حال شکوفایی، در حال پژمردگی و سلامت روانی نسبی تقسیم می‌شود. این پژوهش با هدف بـررسی این الگو در جمعیت ایرانی انجام شد. یک نمونه 424 نفری (226 دختر، 198 پسر) از دانشجویان دانشگاه تهران، سه مقیاس بهزیستی هیجانـی (کیـز، 2002)، بهزیستی روان‌شناختی (ریف و کیز، 1995) و بهزیستی اجتماعی (کیز، 1998) را تکمیل کردنـد. یافته‌ها آشکار ساخـت که در حـدود 16 درصد دانشجویان در حال شـکوفایی، 20 درصد در حال پژمردگی و 64 درصد از سلامت روانی نسبی برخوردار بودند. در الگوی سلامت روانی بین دو جنس تفاوت معناداری به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها